VERHUUR VOORWAARDEN

VERHUURVOORWAARDEN VAN THE TRAILER COMPANY BV

De verhuurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de verhuurvoorwaarden van The Trailer Company BV (later aangeduid als ‘verhuurder’) afgedrukt op de achterzijde van de verhuurovereenkomst en verhuurbevestiging.
 1. Artikel 1: verhuurprijs
  1.1 De verhuurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en het tarief, zoals in de verhuurbevestiging waarop deze verhuurvoorwaarden van toepassing zijn, zijn vermeld.
  1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij ophalen of door vooruitbetaling op verzoek van een te ontvangen factuur. Een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of reserveringsvergoeding kan worden verlangd.
 2. Artikel 2: aflevering en teruggave
  2.1 De huurder erkent de trailer met toebehoren, zoals vermeld in de verhuurovereenkomst, in goede algemene conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. De huurder verbindt zich de trailer met toebehoren aan de verhuurder terug te geven op de datum en plaats, die in de huurovereenkomst zijn genoemd, in dezelfde goede conditie, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan en dit op de verhuurovereenkomst is aangetekend. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze verhuurvoorwaarden.
  2.2 Bij het ophalen van de trailer zal een verhuurovereenkomst in drievoud worden ingevuld en ondertekend door of namens huurder.
  2.3 Indien de trailer met toebehoren niet binnen de verhuurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, termijn bij de verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddelijke terugname van de trailer, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde voorwaarden. In een zodanig geval wordt de dagprijs over de verlengde periode verhoogd met een bedrag van € 45.00 onverminderd het recht van de verhuurder om de eventueel door deze te lijden schade en te maken kosten op de huurder te verhalen, een en ander tenzij de overschrijding van de huurtermijn een gevolg is van een technisch mankement aan de trailer waarvoor de verhuurder ingevolge de wet aansprakelijk is.
 3. Artikel 3: gebruik van de trailer
  3.1 De huurder staat ervoor in dat de gehuurde trailer zorgvuldig en overeenkomstig de gebruiksaanwijzing, die vooraf via www.Airtrailer.nl te lezen is of via deze webside te bekijken (de instructievideo’s) of indien er geen mogelijkheid is om deze via internet te bekijken of te lezen dan meegeleverd wordt danwel uitgelegd wordt door verhuurder en in overeenstemming wettelijke bepalingen wordt gebruikt. De huurder verplicht zich de trailer uitsluitend zelf te gebruiken, dan wel door personen die krachtens arbeidsovereenkomst voor de huurder werkzaam zijn. Deze personen dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 3.2 Het doorverhuren van de trailer is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder.
  3.3 Aan de verhuurde trailer mogen geen veranderingen door de huurder of in zijn opdracht worden aangebracht, tenzij de verhuurder schriftelijk of mondeling daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook in het geval van een eventuele reparatie aan de trailer tijdens de verhuurperiode, hiervoor is altijd de goedkeuring van de verhuurder nodig.
  3.4 De huurder dient zelf zorg te dragen voor deugdelijk spanbanden om zijn motorfiets of andere objecten aan de trailer vast te zetten, tenzij deze bij de trailer gehuurd zijn.
  3.5 Bekeuringen op kenteken worden op die huurder verhaald, die ten tijde van de bekeuring de desbetreffende trailer gehuurd danwel in bezit had.
 4. Artikel 4: onderhoud/reparatie voor rekening van de huurder
  4.1 Wassen en schoonmaken van de trailer indien dit naar oordeel van de verhuurder noodzakelijk is.
  4.2 Reparatie aan en vervanging van banden, anders dan ten gevolge van normale slijtage. Bij het geval van een lekke band, anders dan te gevolge van normale slijtage, zijn de kosten voor een nieuwe band € 75.00 (8’’) of € 110.00 (10’’) (inclusief BTW). Reparatie of aanschaf van een nieuwe band elders is geheel voor eigen rekening.
  4.3 Alle werkzaamheden die ten gevolge van een ongeval, aanrijding, diefstal, brand, etc. moeten worden uitgevoerd.
  4.4 Alle werkzaamheden die het gevolg zijn van een verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van de trailer, daaronder mede begrepen overbelading en de gevolge van deelname aan wedstrijden.
 1. Artikel 5: melding van schade, ongeval en/of diefstal
  5.1 Schades aan of veroorzaakt door de trailer, alsmede diefstal van de trailer dienen tijdens de huurperiode onmiddelijk en in geen geval later dan 24 uur nadien door huurder gemeld te worden aan verhuurder. De huurder is aansprakelijk voor alle schade bij verlies of diefstal tijdens de huurperiode.
 2. Artikel 6: vrijwaring
  6.1 De verhuurder is slechts aansprakelijk ter zake van schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de verhuurder.
  6.2 De huurder is aansprakelijk en vrijwaart voor zover nodig de verhuurder voor alle schade welke niet onder het hiervoor sub 6.1 genoemde is te kwalificeren.
 3. Artikel 7: verzekering
  7.1 De huurder dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering van het voertuig waarmee de huurder de trailer voortbeweegt. Tevens wordt de huurder aangeraden een verzekering voor de trailer voor schade en/of diefstal af te sluiten, of een reis- en kredietbrief van de ANWB met een aanhangwagensupplement. De kosten van het laten terugbrengen van de trailer in geval van een technisch mankement zijn nimmer op de verhuurder te verhalen. De huurder blijft onverminderd aansprakelijk voor alle schade bij verlies of diefstal tijdens de huurperiode. De lading is niet verzekerd door de verhuurder, hiervoor dient de huurder zelf zorg te dragen.
 4. Artikel 8: ontbinding van de overeenkomst
  De verhuurder is gerechtigd de verhuurovereenkomst en alle andere tussen partijen lopende verhuurovereenkomsten zonder enige nadere ingebrekestelling respectievelijk rechtelijke tussenkomst te ontbinden, althans ontbonden te verklaren en zich weer in het bezit van de trailer te stellen, indien tijdens de looptijd van de verhuurovereenkomst blijkt dat de huurder de verplichtingen van de verhuurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt. Ook wanneer er zich tussentijdse omstandigheden voordoen, waarvan de verhuurder bij de aanvang van de huur niet op de hoogte was, bij overlijden van de huurder, indien de huurder een rechtspersoon of vennootschap onder firma is bij ontbinding, bij onder curatelestelling (aanvraag van) surséance van betaling of (aanvraag van) faillisement, bij vestiging in het buitenland van de huurder, bij vordering van overheidswege van de betreffende verhuurde trailer, danwel bij beslag van deze trailer. De huurder machtigt bij deze de verhuurder of door deze aangewezen personen de trailer te controleren waar deze zich bevindt, danwel zich weer in het bezit van de trailer met toebehoren te stellen. In het geval dat de trailer inclusief toebehoren door de verhuurder is teruggehaald, behoud deze zich alle rechten voor, om de terzake gemaakt kosten of door de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.
 5. Artikel 9: algemene bepalingen
  9.1 De huurder verplicht zich naam- en/of adreswijziging, binnen 7 dagen nadat die zich hebben voorgedaan, schriftelijk aan de verhuurder mee te delen.
  9.2 Indien de verhuurovereenkomst met meer dan 1 persoon wordt gesloten, zijn alle ondertekenaars hoofdelijk jegens de verhuurder aansprakelijk.
  9.3 De verhuurder is ten alle tijde gerechtigd de verhuurde trailer blijvend te vervangen door een trailer van hetzelfde type of soort. Bij vervanging van de verhuurde trailer blijven deze voorwaarden van kracht.
  9.4 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst is de volgens de wet bevoegde rechter bevoegd.
  9.5 Indien de persoon, die deze verhuurovereenkomst heeft ondertekend, de rekening van de ingevolge deze overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen, verwijst naar een ander persoon, firma of organisatie die vervolgens in gebreke blijft te betalen, zal de ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van de verhuurder in zijn geheel betalen.