ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Verkoopvoorwaarden van
The Trailer Company BV (=Airtrailer)

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Trailer Company BV zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The Trailer Company BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The Trailer Company BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 2. Overeenkomst
  2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door The Trailer Company BV. The Trailer Company BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Trailer Company BV dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Prijzen/Aanbiedingen
  3.1 Alle aanbiedingen van The Trailer Company BV zijn vrijblijvend en The Trailer Company BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 4. Reclames en aansprakelijkheid
  4.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de bestelling beantwoorden.. Indien dit niet het geval is, meld u dit aan The Trailer Company BV zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na aflevering.
  4.2 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de bestelling beantwoorden, heeft The Trailer Company BV de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  4.3 Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het produkt binnen veertien (14) dagen na aflevering aan de Trailer Company BV te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het produkt en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 5. Betalingen
  5.1 Betaling dient te geschieden na ontvangst van factuur en voor verzending artikel via bankoverschrijving. In het geval van balieverkoop uitsluitend door middel van contante betaling.
  5.2 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan The Trailer Company BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van produkten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 6. Levering
  6.1 De door The Trailer Company BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertijd geeft u geen recht op schade vergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u rederlijkewijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
  6.2 De levering van de produkten geschied na ontvangst van de betaling en op de plaats en het tijdstip waarop de produkten gereed zijn voor verzending aan u.
 1. Elektronische communicatie en bewijs
  7.1 Voor misverstaaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolg van gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en The Trailer Company BV (danwel door beide partijen ingeschakelde derden), is The Trailer Company BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van The Trailer Company BV.
  7.2 De administratie van de The Trailer Company BV geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 2. Overmacht
  8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Trailer Company BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechtelijke overeenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Trailer Company BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naat maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Trailer Company BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. Garantie
  9.1 The Trailer Company BV staat voor een periode van zes (6) maanden na levering van het produkt in voor een goede werking van het produkt. Kapotte onderdelen zullen na overleg met de klant gratis vervangen worden.
  9.2 De trailer is ontwikkeld en geschikt voor motorfiets of scootmobieltransport
  9.3 Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, overbelasting, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, of door installatie, montage of reparatie door de klant of door derden.
  9.4 Geen garantie wordt gegeven op geleverde produkten die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door de klant zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.
  9.5 Verlichting valt nooit in de garantie.
 4. Diversen
  10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Trailer Company BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Trailer Company BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  10.2 The Trailer Company BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
  11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland